· 

НОИС + Семинар

На основание програмата за дейността и вътрешния правилник на МОСГБ, през 2022 г. в РО трябва да се проведат отчетни събрания на РМС в РО, на които да се излъчат по двама делегати за предстоящото общо годишно отчетно-изборно събрание, както и участници в семинара „Изграждане на приобщаващи общности за всички”, които ще се проведат от 11 до 13 ноември 2022 г. в София.

 

Отново ви напомняме да не пропуснете в едномесечен срок да осъществите необходимата информационна разгласа по места за датите на провеждане на събранията.

 

В срок до 20.10.2022 г. в ЦУ на СГБ да се изпратят графиците за проведените събрания на РМС в РО (дата, място, час на провеждане, протокол на събранието, предложения за програмата за 2023 г. за дейностите на МОСГБ, както и заявленията на двамата излъчени делегати).

 

Разходите по провеждане на събранията на РМС в РО да са за сметка на бюджета на РО за 2022 г.

 

За допълнителни въпроси и разяснения се обръщайте към ЦУ на СГБ, отдели ,,Организационно-масов” и „Финансово-счетоводен”