· 

Познахте ли коя страна предпочитаме - ляво или дясно?